Üldised garantiitingimused

Garantiiperiood kehtib saatelehele märgitud kauba üleandmise hetkest. Garantiiaja pikkus ja hooldusaja kestus on määratud kauba maaletooja või tootja poolt.

Õigus tootjapoolsele garantiile kaotab kehtivuse, kui:

• ostjal pole esitada saatelehte
• esitatud andmed ei vasta tegelikult saadetud kaubale
• tootel ilmneb füüsilisi kahjustusi, mis on tekkinud või tekitatud kliendi süül või ettevaatamatuse ja hooletuse tõttu
• toote garantiiaeg on läbi
• toode varustatakse või kasutatakse koos osade, komponentide või välisseadmetega, mis ei ole tootja poolt selleks konkreetseks rakenduseks lubatud

Garantii ei laiene:

• kuluva iseloomuga osadele ja pakendile
• seadmete füüsiliste vigastuste korral, mis on tekkinud tahtmatul või tahtlikul viisil

Ostja on kohustatud tutvuma toote kasutusjuhendiga ja jälgima kasutusjuhendis toodud nõudeid ning nende täitmist. Kasutusreeglite mittejärgimisest tekkinud toote kahjustamisele ei laiene tootja poolt pakutav garantii.

Juhul, kui tekib kahtlus toote defekti garantii alla kuulumisest, jääb lõplik otsustusõigus toote tootjale.

Muude kauba soetamise, asendamise või tagastamisega seotud ostja õiguste ja kohustustega saate tutvuda RIPO e-poe müügitingimustes.